Logo

Contribució al coneixement de

l’ecofisiologia de la nutrició

en fanerògames marines

d’aigües temperades

Olga Invers i Brunet

2001

Departament d’Ecologia,Universitat de Barcelona

 Tesi Doctoral en PDF